SCH H3 DIFESA - TORINO GARU - GIUDICE GIANCARLO DE MARTINI