APACHE - IPO 1 sez.C - TORINO GARU - GIUDICE GIANCARLO DE MARTINI