APACHE IPO 1 sez.B - TORINO GARU - GIUDICE GIANCARLO DE MARTINI